Mogę ja, mozesz ty - MOZEMY MY

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 9.1.2

  O PROJEKCIE

aktualności

cele

regulamin

dokumenty
do pobrania

filmy o projekcie

zapytania ofertowe

kontakt

 1 ZAJĘCIA

dydaktyczno-wyrównawcze

rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

rozwijające wiedzę
i umiejętności

sportowe

Biofeedback

o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia


 3 GALERIA

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 3

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

COMENIUS - uczenie się przez całe życie

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Radosna Szkoła

Każdy Może Jeśli Chce

Równy Start
w Przyszłość ...


art_ryb


 


cGłównym celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy nie zawsze mają możliwy dostęp do dodatkowych usług edukacyjnych, którzy wymagają indywidualizacji pracy, dla których możliwość pracy w małej grupie jest szansą odkrycia swoich mocnych stron i wzrostu poczucia bezpieczeństwa.
Uczniowie naszej szkoły to 330 dzieci z centrum dużego, prężnie rozwijającego się miasta. Wielu z nich jest uzdolnionymi, zdrowymi dziećmi, osiągającymi bardzo dobre wyniki w szkole i poza nią, mających szerokie zainteresowania. Jednak nie wszyscy. 23 uczniów naszej szkoły posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, 6 z nich jest upośledzonych w stopniu lekkim, 1 w umiarkowanym, a u 9 orzeczono niepełnosprawność sprzężoną. Poradnia Pedagogiczna przebadała 55 uczniów: 19 z nich zalecono dostosowanie wymagań, u 7 stwierdzono deficyty rozwojowe, a u 6 zaburzenia zachowania.
W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa w szybkim tempie obniża się stopień zamożności rodzin dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Na 330 uczniów w szkole 20 z nich otrzymuje stypendium szkolne, to znaczy w ich rodzinach dochód na jednego członka nie może przekraczać 351 zł. Objętych pomocą rzeczową organizowaną przez społeczność szkolną w ramach różnych akcji społecznych jest kolejnych 70. Stołówka szkolna wydaje dziennie ok. 120 obiadów, z czego 33 jest tak zwanych darmowych, opłacanych przez MOPS. 
W takich rodzinach wydatki na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci są czymś bardzo rzadkim. Znaczna większość uczniów naszej szkoły nie uczęszcza na żadne, dodatkowe, odpłatne zajęcia. Program  "Mogę ja, możesz ty - MOŻEMY MY" umożliwiłby bezpłatny dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla wszystkich uczniów, którzy wykazaliby chęć uczestnictwa w nich. Nasze dotychczasowe doświadczenie w realizacji tego typu programów pozwala stwierdzić, że zainteresowanie zajęciami wśród naszych uczniów jak i ich rodziców jest bardzo duże.
Osiągnięcie celu głównego programu będzie możliwe poprzez:
1.Zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci.
2.Wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3.Opracowanie i wdrożenie programów wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanych na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania.
4.Wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych, a co za tym idzie zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.
5.Prowadzenie zajęć terapeutycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik terapeutycznych.

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PISZĄ O NASartma


tr


b


art01


nowiny


konf_bio_artuekap
Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Design by Szablony.Maniak.Pl.